6. Zajęcia z integracji sensorycznej dla małych dzieci - "uczenie się przez zmysły"

Kosztorys projektu Suma:

20000 PLN

Lokalizacja

Żłobek Miejski w Otwocku, ul. Wronia 7, 05-400 Otwock


Zasady ogólnodostępności

Projekt skierowany jest do najmłodszych obywateli naszego Miasta ( do szóstego roku życia) ich rodziców i opiekunów, którzy będą mogli nieodpłatnie być otoczeni pomocą Terapeuty Integracji Sensorycznej. Będą mogli brać udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych w Żłobku Miejskim w specjalnie wyposażonej sali. Widzimy możliwość korzystania z zaplanowanych zajęć zarówno przez dzieci ze żłobka jak i spoza placówki w godzinach 8:00 – 19:00. Biorąc pod uwagę wiek dziecka godziny późniejsze tj. 17:00-19:00 podyktowane są rodzicom. Aby zostać objętym projektem należy zgłosić się osobiście lub telefonicznie do placówki i wpisać się na listę chętnych. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W miarę pojawiania się wolnego miejsca wsparciem specjalisty SI zostają objęte kolejne osoby z listy oczekujących.

Od 2017 r. z obserwacji i zajęć SI, skorzystało ok 470 dzieci. Objęcie wsparciem SI poprzedzone jest rozmowami, wywiadem z rodzicami, instruktażem i ćwiczeniami do wykonania w domu. Z Zajęć korzystały dzieci uczęszczające do żłobka jak i absolwenci oraz dzieci spoza placówki do szóstego roku życia.


Szczegółowy opis projektu

Okres od urodzenia do 6 roku życia jest dla rozwoju dziecka najważniejszy. Jego przebieg ma decydujące znaczenie dla kolejnych lat życia. U dzieci w tym czasie występują okresy szczególnej wrażliwości na różnego rodzaju bodźce. Są to etapy rozwojowe ekstremalnej chłonności umysłu podczas zabawy, uczenia się i nabywania konkretnych kompetencji.

Jak powiedziała Maria Montessori – wybitny pedagog ,, Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres , od urodzin do szóstego roku życia.

Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.”

Dlatego celem takich placówek jak nasza, powinno być wspieranie i stymulowanie całościowego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego możliwości, potrzeb oraz zainteresowań. Aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować, wszystkie zmysły muszą prawidłowo działać i harmonijnie współpracować ze sobą. Mózg musi sobie radzić z napływem różnych bodźców w prawidłowy sposób dostarczając dziecku, a następnie dorosłemu człowiekowi dokładnej informacji o nim samym i otaczającym świecie. Nasza placówka tworzy dzieciom takie warunki do rozwoju, zabawy i nauki, aby pomóc każdemu maluchowi w jego integralnym rozwoju. Dzięki wspaniałej inicjatywie Budżetu Obywatelskiego oraz poparciu naszego projektu przez mieszkańców Otwocka 2016 r. zorganizowaliśmy salę sensoryczną, którą chcemy każdego roku dobrze wykorzystać i udostępnić jak największej grupie rodziców/opiekunów w walce o dobro swoich pociech. Nasze starania nie są proste, gdyż wiele osób nie traktuje potrzeb najmłodszych poważnie. Myślenie, że maluchy z problemami mają czas, rozwiną się w szkole jest jak najbardziej mylne. Pragniemy do sali sensorycznej wprowadzić specjalistów: logopedę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej. Skupimy się na diagnozie, konsultacjach, zajęciach z dziećmi, edukacji rodziców, udzieleniu rodzicom instruktażu i ćwiczeń do wykonania w domu. Pomoc specjalistyczna jest bardzo ważna, ponieważ problem ,, dzieci z trudnościami” pojawia się w wielu rodzinach. Deficyty w zakresie SI mogą być rozpoznawane u niektórych dzieci z trudnościami w uczeniu się, problemami słuchowo-językowymi, niepewnością grawitacyjną, zaburzeniem koordynacji ruchowej. Występują również u dzieci z zaburzeniami równowagi, wrażliwością na dotyk i percepcji wzrokowej.

,, Pomóżmy dzieciom myśleć, że potrafią, a będą potrafiły”.

Mózg funkcjonuje jako całość, każda jego część ma do wykonania określone zadania i nie jest zależna od innych. Integracja sensoryczna jest organizowaniem, interpretacją i przetwarzaniem bodźców zmysłowych.

Otaczając opieką specjalistyczną możemy wpłynąć na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka od najwcześniejszych chwil jego życia i wspierać rodziców w pracy nad prawidłowym rozwojem ich pociech. Przygotować dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole i skutecznego oraz satysfakcjonującego radzenia sobie z zadaniami przedszkolnymi.

W ramach pozyskanych środków zorganizujemy ok. 300 zajęć dla dzieci i kilkadziesiąt spotkań, instruktażu, ćwiczeń do wykonania w domu dla rodziców.


Uzasadnienie realizacji projektu

Wczesna interwencja pozwala uchwycić podstawowe problemy z integracją sensoryczną w początkowym stadium, gdy układ nerwowy dziecka dojrzewa i rozwija się. Im wcześniej rozpoczniemy terapię tym większe szanse na ich zmniejszenie.

Analizując potrzeby małych dzieci i ich rodzin oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb otrzymujemy informacje jak ważne dla rodziców jest wsparcie specjalistyczne od najmłodszych chwil życia. Rodzice sygnalizują brak pomocy specjalistycznej dla małych dzieci: brak miejsc, brak etatów, brak specjalistów. W rozwoju dzieci szczególnie istotne jest 5 pierwszych lat życia. Wtedy kształtują się zdolności poznawcze, emocjonalne i społeczne. Zadbanie o prawidłowy rozwój dziecka w tym okresie jest najważniejsze, gdyż żaden inny okres rozwojowy człowieka nie ma tak długofalowego wpływu na jakość życia, jak te początki. Ponadto w trakcie pierwszych lat życia kształtują się umiejętności społeczne, emocjonalne, zdolności matematyczne, zdolności widzenia, słyszenia. Pierwsze lata życia dziecka tworzą fundament dla jego sukcesu edukacyjnego i życiowego.

Dlatego zadaniem osób dorosłych jest stwarzanie dzieciom przestrzeni i możliwości dla takiej aktywności, która da im poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym i przynoszącym satysfakcje. W naszej placówce mamy taką przestrzeń – piękną salę do ,,zadań specjalnych”, wyposażoną w sprzęt i pomoce. Środki pozyskane z Budżetu Obywatelskiego otwierają możliwość wsparcia specjalistycznego dla wielu rodzin. Od 2017 r. do chwili obecnej opieką terapeuty SI otoczono ok. 470 dzieci i ich rodziców ze żłobka i spoza placówki. Przeprowadzono ponad 1300 zajęć z dziećmi. Objęcie dziecka programem pomocy poprzedzone jest konsultacjami, spotkaniami, ćwiczeniami z rodzicem lub rodzicami. O tym jak ważna jest to pomoc świadczą głosy mieszkańców naszego Miasta. Dzięki nim już trzy lata w Żłobku Miejskim w Otwocku dzieci i ich rodzice otrzymują wsparcie terapeuty integracji sensorycznej.

To dobrze oddany głos – w inwestycję najmłodszych obywateli naszego Miasta. Dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka to misja, obowiązek każdego z nas.

Celem projektu jest :

a) wspieranie rodziców w opiece, rozwoju i edukacji dziecka poprzez zapewnienie nieodpłatnej opieki specjalistycznej,

b) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

c) dbałość o wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka,

d) poprawa sprawności motoryki, koncentracji, funkcjonowania emocjonalnego, społecznego oraz samodzielności i adaptacji w grupie.

e) rozwijanie zasobów pozwalających dzieciom na poruszanie się w złożonej, zróżnicowanej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości,

f) przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole i skutecznego oraz satysfakcjonującego radzenia sobie z zadaniami przedszkolnymi.

Projekt jest bardzo ważny, gdyż jest skierowany do najmłodszych obywateli naszego Miasta ( do szóstego roku życia) oraz ich rodziców i opiekunów. Będą mogli nieodpłatnie skorzystać z opieki specjalistycznej. Każdego roku otaczamy opieką około 190 maluchów ze żłobka i spoza placówki. Wspieramy znaczną grupę rodziców, którzy mogą rozwijać się zawodowo. Chcemy by ten projekt dobrze służył mieszkańcom Otwocka. Terapia SI prawidłowo i systematycznie stosowana przynosi bardzo dobre rezultaty.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Prowadzenie zajęć z dziećmi przez terapeutę integracji sensorycznej od marca do czerwca 2020 r. i od sierpnia do grudnia 2020 r. – ceny rynkowe. Czas zajęć SI dla dzieci do 2 roku życia to 30 minut. Dzieci starsze – 50 minut. 16000
Zakup materiałów, pomocy do pracy z dziećmi ( karty pracy, układanki, papier xero, materiały plastyczne, tonery, tusze itp.) 1000
Wywiady i rozmowy z rodzicami, instruktaż i ćwiczenia do wykonania w domu. 3000