16. Utwardzenie ul. Poetyckiej

Kosztorys projektu Suma:

150000 PLN

Lokalizacja

ul. Poetycka w Otwocku


Zasady ogólnodostępności

Odcinek ulicy w zakresie projektu jest droga gminną ogólnodostępną. Realizacja projektu służyć będzie mogła wszystkim mieszkańcom Otwocka, a w szczególności mieszkańcom Świdra.


Szczegółowy opis projektu

Założono wykonanie przebudowy ulicy polegającej na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni z kruszywa stanowiącej podbudowę. Istniejącą nawierzchnię z kruszywa przewidziano do profilowania, doziarniania kruszywem i zagęszczenia przed wykonaniem warstwy bitumicznej. W miarę potrzeb i możliwości należy uwzględnić elementy uspokojenia ruchu na przedmiotowej ulicy. Ponadto na długości drogi przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa w ty odwodnienia rozsączającego w postaci tzw. drenu francuskiego w postaci pobocza chłonnego po jednej stronie drogi.


Uzasadnienie realizacji projektu

W zakresie projektu przewidziano odcinek ulicy o nawierzchni z kruszywa stanowiącej połączenie pomiędzy ulicami Wiązowską i Bagatela, ulica jest intensywnie zabudowana, więc z efektów realizacji projektu korzystać będzie mogło wielu mieszkańców miasta w szczególności, gdy ulica ta uzupełni sieć dróg utwardzonych.

Utwardzenie ulicy objętej projektem poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu mieszkańcom oraz wizerunek Świdra, redukując przy tym zapylenie i zanieczyszczenie sąsiednich dróg i posesji.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
dokumnetacja projektowa dla przebudowy ulic objętych projektem (pakiet) 12500
przebudowa ul. Poetyckiej 137500