8. Utwardzenie ulic na terenie Świdra (ul. Wiewiórcza, ul. Poetycka, ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Kasztanowa)

Kosztorys projektu Suma:

599125 PLN

Lokalizacja

ul. Wiewiórcza, ul. Poetycka (na odcinku od ul. Tuwima do ul. Wiązowskiej), ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Kasztanowa


Zasady ogólnodostępności

Wszystkie odcinki ulic w zakresie projektu są drogami gminnymi ogólnodostępnymi. Realizacja projektu służyć będzie mogła wszystkim mieszkańcom Otwocka, a w szczególności mieszkańcom Świdra.


Szczegółowy opis projektu

Założono wykonanie przebudowy ulic objętych projektem polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni z kruszywa stanowiącej podbudowę. Istniejące nawierzchnie z kruszywa przewidziano do profilowania, doziarnienia kruszywem i zagęszczenia przed wykonaniem warstwy bitumicznej. W miarę potrzeb i możliwości należny uwzględnić elementy uspokojenia ruchu na przedmiotowych ulicach.

Ponadto na długości drogi przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa w tym odwodnienia rozsączającego w postaci tzw. drenu francuskiego w postaci pobocza chłonnego po jednej stronie drogi.


Uzasadnienie realizacji projektu

W zakresie projektu przewidziano odcinki ulic o nawierzchni z kruszywa o najbardziej intensywnej zabudowie, by z efektów ich realizacji korzystać mogło jak najwięcej mieszkańców miasta.

Wybrano ponadto ulice z rożnych obszarów Świdra tak by w sposób zrównoważony rozwijać zarówno infrastrukturę w tej części Otwocka, jak uzupełniać sieć drogową.

Utwardzenie ulic objętych projektem poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu mieszkańcom oraz wizerunek Świdra redukując przy tym zapylenie i zanieczyszczenie sąsiednich dróg i posesji.


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic objętych projektem (pakiet) 30000
przebudowa ul. Wiewiórczej 189250
przebudowa ul. Poetyckiej 52250
przebudowa ul. Słowiczej 82875
przebudowa ul. Sokolej 115500
przebudowa ul. Kasztanowej 129250