15. #moje miasto OTWOCK – ZNAM (międzyszkolna olimpiada wiedzy)

Kosztorys projektu Suma:

20000 PLN

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 8 w Otwocku im. gen. Juliana Filipowicza w Otwocku/Szkoły Partnerskie


Zasady ogólnodostępności

Warunkiem uczestnictwa w projekcie #moje miasto OTWOCK – ZNAM jest zgłoszenie formalne szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie gminy/miasta Otwock. Projekt dotyczy zarówno szkół o statusie publicznym, jak i placówek niepublicznych (termin składania deklaracji uczestnictwa do 31 marca 2020). Koordynatorem projektu jest SP nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza w Otwocku.


Szczegółowy opis projektu

Głównym celem projektu #moje miasto OTWOCK – ZNAM jest zwiększanie wiedzy

o historii/współczesności miasta Otwocka wśród dzieci i młodzieży otwockich szkół podstawowych. Istota projektu w zasadniczej fazie zakłada konkurs wiedzy międzyszkolny/olimpiadę - #moje miasto OTWOCK – ZNAM, której współgospodarzami

wg założeń/uzgodnień są trzy położone peryferyjnie względem centrum miasta Otwocka szkoły podstawowe, tj.: SP nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza – lider wiodący, SP nr 7 im. Batalionu „Zośka” z oddziałami integracyjnymi – placówka wspierająca, SP nr 9 im. Jana Pawła II – placówka wspierająca.

Pierwszy etap organizacyjny przedsięwzięcia (kwiecień- czerwiec 2020) zakłada włączenie wszystkich szkół podstawowych gminy Otwock (zespoły zadaniowe pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu historia) w przygotowanie 30 krótkich informacji historycznych powiązanych z rejonem reprezentowanej placówki szkolnej, które włączone zostaną do puli zagadnień konkursowych. Dodatkowo do kompendium wiedzy konkursowej włączone zostaną zagadnienia zgłoszone przez otwockie grupy/osoby/instytucje zajmujące się historią miasta.

W drugim etapie organizacyjnym przedsięwzięcia (wrzesień 2020) na podstawie zebranych materiałów międzyszkolny zespół jury (reprezentant szkoły podstawowej/nauczyciel historii/inna osoba) opracuje pakiet pytań konkursowych do etapu nr 1 na poziomie szkolnym (klasy 7-8) i do etapu nr 2 na poziomie międzyszkolnym/finał (3 osobowe zespoły reprezentujące każdą z zainteresowanych udziałem szkół). W szkołach wyprzedzająco odbędą się spotkania edukacyjne z autorytetami pod tożsamą nazwą (finansowanie – poza projektowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Trzeci etap organizacyjny obejmie (październik – listopad 2020) przeprowadzenie eliminacji na poziomie szkolnym (klasy 7-8) oraz finału olimpiady na poziomie międzyszkolnym.

Czwarty etap przedsięwzięcia przewiduje (listopad – grudzień) wydanie pierwszej poprojektowej publikacji pt. #moje miasto OTWOCK – ZNAM zawierającej wiedzę/ciekawostki nt. miasta Otwocka oraz przekazanie dla każdej ze szkół uczestniczących w projekcie plenerowej eco tablicy informacyjnej z wybranymi informacjami o mieście Otwock wg standardu projektowego przyjętego dotychczas w mieście Otwock.

Patrząc na przedsięwzięcie jako rozwojowy proces za kilka lat peryferia miasta Otwocka mają szansę stanowić atrakcyjną przestrzeń edukacyjną, zbudowaną m.in. na przystępności wizualno - informacyjnej „eco stacji turystycznych” – jakże wartościowych dla rozwijających się w rejonie miasta i jego peryferii aktywności turystycznych, m.in. rowerowych, spacerowych, itp.


Uzasadnienie realizacji projektu

Pomysłodawcą projektu #moje miasto OTWOCK – ZNAM są rodzice Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza w Otwocku, uznający że nieocenioną wartością społeczną jest zbudowanie procesu/działania, które w naturalny sposób zwiększy wiedzę młodzieży miasta Otwocka - naszych dzieci - w zakresie dotyczącym historii/współczesności miasta Otwocka. Miasta, w którym w zdecydowanej większości się urodziły, uczą i mieszkają.

Wszyscy mamy świadomość, że miasto Otwock to rejon „sosnowych klimatów”, niegdyś kojarzone jako sanatoryjne uzdrowisko, do którego przy rozwijającej się wspaniale infrastrukturze drogowej przyjeżdża/przyjeżdżać będzie wiele gości chcących poznać piękny rejon także Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Projekt #moje miasto OTWOCK – ZNAM ma szansę stanowić początek większego procesu promującego atrakcyjność naszego nadświdrzańskiego mikroklimatu. Tym projektem chcemy wystartować kształcenie swego rodzaju „rzeczników” tego miasta.

Warto podkreślić, że nieocenionym wsparciem na etapie ugruntowania pomysłu projektu #moje miasto OTWOCK – ZNAM było wsparcie Dyrektora SP nr 8, w tym skomunikowanie

z innymi placówkami szkolnymi miasta edukującymi na poziomie podstawowym oraz przekonanie Grona Pedagogicznego tych placówek do współpracy na rzecz rozwoju projektu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż projekt #moje miasto OTWOCK – ZNAM nie tylko

w etapie projektowym, ale przede wszystkim wykonawczym wspierany będzie przez Rady Rodziców publicznych palcówek kształcenia podstawowego na terenie gminy Otwock. Ta forma zaangażowania Rodziców wydaje się wyjątkową innowacją na poziomie społecznego postrzegania wartości historyczno – wychowawczych.

Nie bez znaczenia dla perspektyw projektu jest to, że w etap przygotowawczy zaangażowane zostaną autorytety lokalne i państwowe w dziedzinie historii, co podwyższy wartość merytoryczną i medialną projektu.

Kierując się w organizacji założeń projektu #moje miasto OTWOCK – ZNAM myślą Józefa Piłsudskiego - Myśli, mowy i rozkazy: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” autorzy projektu uzyskali wstępne poparcie dla działania: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Niezależnie od powyższego zabiegać będą o Patronat Prezydenta RP oraz co najważniejsze Władz Magistratu Otwockiego i Powiatu Otwockiego. Projekt w istocie założeń przewiduje wsparcie wynikające z partnerstwa prywatno – publicznego (Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Dz.U.2019.0.1445 t.j.)


Lokalizacja na mapie

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Tablice informacyjne eco 15000
Wydawnictwo projektowe 5000