Konsultacje 2018

Jak głosować

Głosowanie trwa od 28 stycznia do 11 lutego 2019 r.

Głosować może mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat.

Głosujemy na kartach papierowych lub elektronicznie.

Karty papierowe dostępne są w czasie głosowania we wszystkich punktach głosowania oraz na stronie internetowej www.budzetobywatelski.otwock.pl

Zasady głosowania:

 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz. Oznacza to, że może głosować alternatywnie:
  a) albo oddać tylko jedną papierową kartę do głosowania
  b) albo głosować drogą elektroniczną na stronie www.budzetobywatelski.otwock.pl
 • Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 przez tę samą osobę spowoduje, że wszystkie złożone przez tę osobę karty zostaną uznane za nieważne.
 • Oddanie głosu zarówno na karcie papierowej, jak i drogą elektroniczną przez tę samą osobę spowoduje uznanie wszystkich głosów tej osoby za nieważne.
 • Głosowanie w formie elektronicznej więcej niż jeden raz będzie uniemożliwione przez system informatyczny.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie 5 projektów, wybierając jeden projekt w każdym progu kwotowym.
 • W przypadku głosowania na mniej niż 5 projektów, warto, zamiast pozostawić puste pole w danym progu kwotowym, postawić znak XX.  

Za nieważne uznane zostaną karty:

 1. niezgodne z kartą dostępną w czasie głosowania w punktach głosowania,
 2. wypełnione nieczytelnie i niezawierające: wymaganych danych, zgody na przetwarzanie danych osobowych lub podpisu,
 3. zawierające więcej wskazań projektów niż jeden w każdym progu kwotowym,
 4. nie zawierające żadnych wskazań projektów,
 5. zawierające nieprawdziwe dane,
 6. w której niepełnoletni głosujący nie dołączył zgody opiekuna prawnego/rodzica na udział w głosowaniu,
 7. wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.