Konsultacje 2018

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Znamy wyniki oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Komisja Opiniująca, na posiedzeniu 8 stycznia 2019 r., zajmowała się weryfikacją i zaopiniowaniem projektów, na które mają głosować mieszkańcy Otwocka. Pozytywna decyzja Komisji oznacza, że projekt został zatwierdzony do głosowania.

W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji merytorycznej i negatywnej decyzji Komisji Opiniującej projektodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyników weryfikacji.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta Miasta Otwocka w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach weryfikacji projektów, czyli od 10 do 14 stycznia 2019 r. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w Wydziale Organizacyjnym, a w przypadku projektów zgłoszonych elektronicznie możliwe jest przesłanie odwołania od oceny poprzez aplikację internetową.


Załączniki:
  • Protokół z posiedzenia Komisji Opiniującej [POBIERZ]
  • Tabela z listą projektów wraz z decyzją Komisji Opiniującej [POBIERZ]