Konsultacje 2018

Jak zgłosić projekt

Zgłoszenie zadań do Otwockiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 jest bardzo proste. Przeczytaj instrukcję jak to zrobić:

 1. Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który jest mieszkańcem Otwocka i skończył 16 lat.
 2. Projektodawca musi skonsultować swój pomysł z mieszkańcami Otwocka i uzyskać poparcie projektu – zebrać podpisy od co najmniej 30 osób.
 3. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.
 4. Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
 5. Do formularza zgłoszeniowego o  którym mowa w  pkt 4, należy dołączyć czytelną listę osób popierających projekt. Lista jest integralną częścią formularza zgłoszeniowego i znajduje się w punkcie 8 formularza.
 6. Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, o  której mowa w  pkt 2, nie wlicza się projektodawcy.
 7. W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Otwocka do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości (do pobrania poniżej), której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
 8. Projekty inwestycyjne mogą być lokowane jedynie na terenach będących własnością Miasta Otwocka.
 9. W przypadku lokalizacji projektu nieinwestycyjnego na terenie nie stanowiącym własności Miasta Otwocka do formularza należy dołączyć zgodę dysponenta terenu (do pobrania poniżej), której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
 10. Projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 11. Mieszkaniec Otwocka może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby projektów.
 12. W przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia na formularzu zgłoszeniowym należy uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 13. Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, w Biurze Rady Miasta Otwocka oraz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Otwocka
 14. Wypełnione formularze zgłoszenia projektu wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie:
 • papierowej w Urzędzie Miasta Otwocka w Wydziale Organizacyjnym,
 • papierowej przesyłając formularz na adres Urzędu Miasta Otwocka z dopiskiem „Budżet Obywatelski” (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu)
 • formularza elektronicznego przez stronę internetową Budżetu Obywatelskiego budzetobywatelski.otwock.pl (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu)
 1. W przypadku składania formularza drogą elektroniczną należy dołączyć skany wymaganych załączników.
 2. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w  terminie od dnia 26 listopada 2018r. do dnia 10 grudnia 2018 r.
 3. Projektodawca zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z  uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w  kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny, zakupu sprzętu itp.
 4. Przy określaniu szacunkowego kosztu brutto zadania można korzystać z Cennika zadań.
 5. Szacunkowy koszt realizacji brutto i rocznej eksploatacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty środków w ramach danego progu kwotowego.
 6. Podczas etapu zgłaszania pomysłów projektodawca ma prawo do konsultowania założeń i treści projektu z wydziałami Urzędu Miasta lub miejską jednostką organizacyjną w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza, przybliżonych kosztów i lokalizacji projektowanych zadań, własności terenu, na którym przewiduje się realizację zadania oraz zgodności zadania z zapisami Regulaminu.
 7. W przypadku stwierdzenia braków na etapie wstępnej weryfikacji formalnej Projektodawca zostanie wezwany pocztą elektroniczną lub telefonicznie do uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych braków występujących w formularzu. Jeżeli pomimo wezwania, projektodawca nie usunie w terminie stwierdzonych braków oraz w przypadku, gdy projektodawca nie wskazał w formularzu adresu e-mail lub numeru telefonu, projekt będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.
 8. W przypadku, gdy w procesie weryfikacji okaże się, że projekt nie spełnia kryteriów merytorycznych, a istnieje możliwość dokonania niezbędnych zmian w projekcie, weryfikujący wydział lub miejska jednostka organizacyjna poinformuje niezwłocznie projektodawcę, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania zmian i uzupełnień. Po wyrażeniu zgody na konieczność dokonania zmian, projektodawca, we współpracy z weryfikującą jednostką, przygotowuje ostateczną wersję projektu. Jeżeli projektodawca nie wyrazi zgody na zmianę projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez weryfikującego lub w tym samym terminie nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia w zakresie niezbędnych zmian, to projekt uznany będzie za zweryfikowany negatywnie.
 9. Pamiętaj, aby nazwa projektu była zrozumiała i jasno określała projekt. Nazwa ta będzie eksponowana na liście projektów poddanych pod głosowanie.

 

24. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW KROK PO KROKU:

Kliknij „Zgłoś projekt”:

 

Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj jeżeli nie posiadasz konta.

 

Podczas rejestracji należy zwrócić uwagę na poprawne przepisanie kodu capcha oraz potwierdzenie  oświadczenia. W celu założenia konta należy potwierdzić przyciskiem „Zarejestruj się”. Teraz można zalogować się i zgłosić projekt.

 

 W celu zgłoszenia projektu w panelu wnioskodawcy należy kliknąć w „dodaj projekt”:

 

W celu wysłania projektu należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Pole nr 7. Szacunkowy kosztorys automatycznie sumuje wszystkie elementy składowe zgłaszanego projektu.

Wnioskodawca ma możliwość zapisania projektu, wówczas istnieje możliwość edycji pól i uzupełniania projektu brakującymi informacjami. Wysłanie projektu uniemożliwia jego edycję.

W tym roku każdy wnioskodawca projektu ma możliwość odwołania się od decyzji odrzucającej projekt.  Formularz odwołania będzie dostępny w Panelu mieszkańca po weryfikacji projektu (formularz będzie dostępny dla każdego projektu który uzyska status „odrzucony”).


Załączniki: