Konsultacje 2018

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Otwocka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Otwocka jest Prezydent Miasta Otwocka.
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w/s danych osobowych można uzyskać poprzez e-mail: iod@otwock.pl, telefonicznie 22 779 20 01lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Otwocka, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5.
 3. Dane pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r. ze zm.).
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.
  2. Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.
  3. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 - art. 18 Rozporządzenia.
  4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie przysługuje Panu/Pani
  1. Prawo do usunięcia danych osobowych - art. 17 ust.3 lit. b, d lub e.
  2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia.
  3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

Podanie danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Otwocka jest wymogiem ustawowym i osoba, której dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.